Freelance adviseur & projectleider/-coördinator:

Meten & Monitoren, van data naar informatie

Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Mijn naam is Marijn van Helvert.

Waterschappen en gemeentes huren mij in als meetnetbeheerder, adviseur waterbeheer, informatiemanagement specialist, projectleider of projectcoördinator.

Denk hierbij aan:
- het inwinnen, opslag, kwaliteit en verwerken van data
- het inrichten van een Water Informatie Systeem (WIS)
- het programmeren en invoeren van berekeningen in WIS
- operationeel peilbeheer

Lees hier meer over Marijn van Helvert… 

Ik werk graag voor uw organisatie als freelancer of op basis van een detacheringscontract. Voor u een hele zorg minder!

OVER MARIJN

Na mijn opleiding waterbouwkunde aan de HTS werkte ik o.a. bij Rijkswaterstaat en Deltares. Na 12 jaar ontstond het verlangen om weer te gaan studeren: fysische geografie, in Utrecht. Ik studeerde af in 2006 en kon na mijn stage aan het werk bij de Brabantse Delta. Ik had altijd al een fascinatie voor de natuur. Daar waar men vroeger probeerde om de natuur naar de hand te zetten, is men gelukkig inmiddels tot het inzicht gekomen dat de natuur een goede basis heeft neergelegd. Een basis die wij tegenwoordig juist proberen te begrijpen en mee te werken, in plaats van aanpassen en te veranderen.

Omdat ik houd van flexibiliteit, startte ik in 2007 mijn eigen bedrijf Helve Consult. Als ZZP’er word ik ingehuurd vanwege mijn deskundigheid en enorme dosis ervaring. Ik heb het geluk dat ik voor prachtige organisaties heb gewerkt, uitdagende projecten heb geleid en mij daardoor continu ontwikkel.

Ik sta bekend om mijn deskundigheid, flexibiliteit, oog voor detail, accuratesse en sterke analytische vermogen. Ik houd van inhoudelijk werk, analyses doen en doorgaan. Mijn plichtsbesef is groot: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ik richt mij dan ook altijd constructief op het bereiken van de afgesproken projectdoelstellingen.

Nieuwsgierig naar mijn werk- en projectervaring? Bekijk dan mijn portfolio.

SPECIALISMEN

Configureren van WIS (Water Informatie Systeem)

Dit gaat over het inrichten van WIS-software. Waar voorheen alle meetdata verspreid was over het waterschap bij verschillende medewerkers, wordt deze informatie tegenwoordig centraal verzameld in het Water Informatie Systeem. De inrichting van WIS is dan ook geheel afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het toepassen van standaarden - zoals Aquo-standaard, DAMO en GWSW- standaard - is hier van belang.

Van data naar informatie

Het meten van data zegt nog niet zoveel over de situatie. Door het aanhangen van normen (droogtekaarten of dreigende overstorten) wordt de informatie inzichtelijk. Op sommige plaatsen zakt de waterstand, omdat deze lager staat dan de norm. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Hier gaan we ruwe informatie omzetten naar begrijpbare visuele informatie.

Meetnetoptimalisatie

Een keer om de zoveel tijd is een optimalisatieslag van het meetnet nuttig. De meetdoelen worden tegen het licht aangehouden en er wordt bekeken of de huidige meetlocaties daaraan voldoen. Een meetnetoptimalisatie kan leiden tot een nieuw meetplan. Ook nieuwe ontwikkelingen - zoals nieuwe meettechnieken het koppelen van meetnetten - hebben effect op de meetdoelen en kunnen betrokken worden in de meetnetoptimalisatie.

Meten & monitoren, gezamenlijk databeheer

Vijftien gemeenten zijn met het Waterschap Brabantse Delta gaan samenwerken in de waterketen. Hierbij zijn de hoofdposten van de regionale meetsystemen van de gemeenten gekoppeld met de centrale database van het Waterschap zodat meetgegevens uit de waterketen ontsloten kan worden naar WIS van het Waterschap.
Deze samenwerking komt voort uit de overtuiging dat de doelmatigheid in de waterketen vergroot kan worden door het beheer verder te optimaliseren. De samenwerking omvat het door het Waterschap beheren van een centrale database, het oprichten van een portaal voor meetgegevens, het organiseren van centrale validatie en het organiseren van centrale analyse en rapportage op objectniveau en/of ketenniveau.

PORTFOLIO

Ik heb voor veel organisaties op projectbasis gewerkt. Neem een kijkje in mijn portfolio en lees of ik uw organisatie van dienst kan zijn.

Adviseur waterbeheer & meetnetbeheer

Meten & Monitoren, gezamenlijk databeheer, projectleider bij het implementeren en inrichten van meetlocaties uit de afvalwaterketen van de gemeenten binnen het beheersgebied van het Waterschap in het WIS.

Opzet van een beheersorganisatie voor databeheer van data uit de afvalwaterketen.

 • Voorbereiding, opzet en operationaliseren van het WIS in FEWS.

 • Verwerken van tijdreeksen en klaarzetten t.b.v. import in FEWS conform de configuratie/inrichting van de meetlocaties.

 • Overzetten historische data in het WIS.

 • Ondersteuning bij het inrichten en operationaliseren van het Water Informatie Systeem (WIS) met Delft FEWS software.

 • Testen en aanpassen configuratie WIS.

 • Valideren en converteren van historische meetdata en importeren in het WIS.

 • Valideren van tijdreeksen in het WIS (FEWS) t.b.v. het gegevensbeheer van het waterschap van o.a. grondwater, oppervlaktewater en waterketen.

 • Uitvoeren van secundaire validatie m.b.v. controlemetingen (visuele metingen of handmetingen).

 • Installeren van bodemvochtmeetnet en Eddy Correlatie mast t.b.v. verdamping metingen.

 • Zoeken van geschikte locaties voor het installeren van deze meetnetten binnen het beheersgebied van het Waterschap Aa en Maas.

 • Pilotproject met Waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en Rucphen voor het beheer van de data uit de afvalwaterketen in het WIS van het Waterschap.

 • Adviseur waterregulering operationeel waterbeheer waaronder:
  o zorg voor bediening en beheer aan inlaten, stuwen en gemalen;
  o afhandelen vragen en klachten van ingezetenen;
  o verbinding tussen de peilbeheerders buiten en de projectleiders, adviseurs binnen;
  o ondersteuning aan peilbeheerders;o adviseur bij calamiteiten zoals droogte en wateroverlast;
  o adviseur in het beheer en onderhoud van watersystemen en het handhaven van dienstverleningsafspraken binnen het waterschap;
  o adviseur binnen de werkgroep vispassages t.a.v. bediening kunstwerken;
  o ondersteuning aan medewerkers bij oplossen werkinhoudelijke vraagstukken.

 • Ontwerp en opzet configuratie WIS t.b.v. de softwaremigratie WISKI versie 6.6 naar versie 7 (WIKSI = Water Informatie Systeem Kisters). Bij het ontwerp van de nieuwe configuratie is gebruik gemaakt van de Aquo-standaard.

 • Onderzoek naar de mogelijkheden om voor gemalen op basis van pomp- en gemaalkarakteristieken nauwkeurige debietberekening af te leiden ten behoeve van o.a. waterbalansen en waterakkoorden.

 • Operationele werkzaamheden WIS:
  o invoeren debietberekeningen voor gemalen en stuwen;
  o invoeren van validatieregels;
  o beheren van meetlocaties binnen het WIS;
  vrijgeven van meetlocaties na controle, tijdreeksen worden beschikbaar gesteld via web applicatie WISKI.

Offshore engineer

Primo Marine is an independent subsea cabling and pipeline engineering specialist established in 1997 and headquartered in Rotterdam, The Netherlands.

Primo Marine is een onafhankelijk specialist en adviesbureau op het gebied van kabels en pijpleidingeninstallaties op zee, opgericht in 1997 en gestationeerd in Rottedam.

 • Burial Assesment Studies zoals de COBRA kabel en de Viking kabel.

 • Werving van client representatives tijdens de aanleg van het ENECO Luchterduinen windpark.

 • Onderzoek naar de natuurlijk aanvulling bij gegraven sleuven (trenches) in de zeebodem.

 • Haalbaarheidsstudie LEEDCo project Cleveland Ohio, route engineering kabeltraject en aanlanding van de kabel.

CONTACT

Wilt u meer weten over mijn expertise, mijn beschikbaarheid en werkwijze?
Neem contact met mij op, dan maken we eerst persoonlijk kennis.

Helve Consult
Marijn van Helvert
Ceresstraat 10D
4811CC Breda
06 150 473 38

KvK: 20131120
Btwnr: 1402.81.794.B01
Privacyverklaring

Of stuur mij een email.